Årsmötet

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av oktober månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras i ortspressen.

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara skriftliga och skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

Du kan som medlem skicka in din motion på två sätt.

E-post: 

medlem(a)farjestadsbk.se

Brev:

Årsmötet Färjestad BK

Box 318

651 08  KARLSTAD

ÅRSMÖTESHANDLINGAR (uppdaterad 24-06-17)

Årsredovisning

Dagordning

Valberedningens förslag

Budgetförslag

Inlämnade motioner

Säsongsrapport